G L O SS M E E πŸ’žπŸ§šβ€β™€οΈβœ¨οΈ !!! Grownnn Bod'e Butta

$30.00
  • G L O SS M E E πŸ’žπŸ§šβ€β™€οΈβœ¨οΈ !!! Grownnn Bod'e Butta
  • G L O SS M E E πŸ’žπŸ§šβ€β™€οΈβœ¨οΈ !!! Grownnn Bod'e Butta
  • G L O SS M E E πŸ’žπŸ§šβ€β™€οΈβœ¨οΈ !!! Grownnn Bod'e Butta

Gentlemen G L O SS M E E βœ¨οΈπŸ§šβ€β™€οΈπŸ’ž!!! Grownnn is for you !!!
Ladies G L O SS M E E πŸ’žπŸ§šβ€β™€οΈβœ¨οΈ !!! Grownnn is For Your Man .

G L O SS M E E βœ¨οΈπŸ§šβ€β™€οΈπŸ’ž !!! Grownnn Bod'e Butta is Dominant , Mature &&& Smooth .

G L O SS M E E πŸ§šβ€β™€οΈπŸ’žβœ¨οΈ !!!
Grownnn Bod'e Butta Pair Well w . For a Nyte Smooth Drive Downtown .

The Clean , Mature &&& Suave Notes ; That G L O SS M E E βœ¨οΈπŸ’žπŸ§šβ€β™€οΈ !!! Grownnn Bod'e Butta has ; is a Keeper .

G L O SS M E E πŸ§šβ€β™€οΈπŸ’žβœ¨οΈ!!!
Grownnn Bod'e Butta is Handmade , Long Lasting Fragrance , Adding a Visual Shine to the Skin of Your Entire Body .

G L O SS M E E βœ¨οΈπŸ’žπŸ§šβ€β™€οΈ !!!
Bod'e Butta is Sooo Soft Leading it to Instantly Melt into Your Skin .

G L O SS M E E πŸ§šβ€β™€οΈπŸ’žβœ¨οΈ !!!
Bod'e Butta's Are Great for Ezcema , Sensitive skin , Every Gender &&& All Skin Shades .

Size: 8 oz. Container

Ingredients: A Skin Butter , Avocado Oil &&& Fragrance .

* Contains Mango &&& Avocado Subtance .

SMELL SOOO GOOD !!!

* FOR EXTERNAL USE ONLY